privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Skomagerhuset

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som kontraheret pasningstilbud for vores brugere tager vi din/jeres databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med pasning af dit/jeres barn og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller hvordan vi behandler dine/jeres data.

2. Kontaktoplysninger

Skomagerhuset er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til Skomagerhuset

Kontaktperson: Helle Kruse / Bjarne Pedersen

Adresse: Langgade 1, 8350 Hundslund

CVR: 30877403

Telefonnr.: 21568250 / 20273218

Mail: brokgraven@gmail.com

Website: www.skomagerhuset.qsite.dk   

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med pasning af dit/jeres barn, jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig/jer, fx. hvis barnet bliver syg eller kommer til skade.

I forhold til enkelte af vores brugere kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger – fx hvis barnet er bruger af medicin. Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til barnet.

Billeder på hjemmeside og facebook viser kun de børn, hvor forældre har givet skriftlig tilsagn, til at anvende dem på disse sider, og de vil blive slettet senest et halv år efter at barnet er stoppet i Skomagerhuset.

Der ud over behandler vi kun de personoplysninger, som er nødvendige.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Ud over ledelsen kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret, hvis du kommer i restance med betalingen.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. SKAT. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Skomagerhuset og dig/jer eksisterer. Ophører du med at være bruger hos Skomagerhuset, sletter vi dine personoplysninger efter (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven)

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 2.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du rette henvendelse til en kontaktperson.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt  format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til en kontaktperson, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.